Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego TURISTO

§ 1 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem turisto.com.pl prowadzony przez Annę Sobolewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Anna Sobolewska, adres: 61-680 Poznań, ul. Mirtowa 6, NIP: 6661789849, REGON: 364065285, zwaną w dalszej części Firmą lub Sprzedawcą.
 2. Klient – osoba korzystająca ze sklepu internetowego turisto.com.pl i składająca zamówienia w ramach sklepu. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa.
 3. Najemca – Klient korzystający z usług Wypożyczalni, zamawiający Towar za pomocą Sklepu, kontaktując się osobiście lub drogą elektroniczną.
 4. Towar – produkty lub usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży lub Umowy Najmu między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Sprzęt – przyczepka rowerowa, nosidło turystyczne lub inny Towar będący przedmiotem sprzedaży lub najmu.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu (produktów) lub Umowy Najmu.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów lub usług do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży lub Najmu, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu lub usługi, a także miejsce na stronie internetowej, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów lub zakresu usług.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu lub usługi, zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub usługi ze Sprzedawcą.
 15. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.
 16. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 18. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.
 19. Reklamacja– żądanie Klienta w stosunku do Sprzedawcy, dotyczące niezgodności z Umową Sprzedaży oraz innych roszczeń w stosunku do funkcjonowania sklepu.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, znajdującego się pod adresem turisto.com.pl, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży lub najmu towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe i wolne od wad. Odstępstwem od tej zasady są Towary określone jako Usługi Najmu lub Usługi Wypożyczenia.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet; b) posiadanie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies LUB Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies LUB Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies LUB Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies LUB Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;) c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 7. Regulaminy są dostępne w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie turisto.com.pl.
 8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 10. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Zakładanie konta w Sklepie i zasady korzystania ze Sklepu 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto Sklepu odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 1.
 5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu; c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4 Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja zamówień

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży (złożenia zamówienia) za pośrednictwem Sklepu należy:

 1. wejść na stronę Sklepu, wybrać Towar, wybrać opcję zgodnie z komunikatami dostępnymi na stronie Sklepu,
 2. wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka,
 3. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,
 4. w trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu,
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie obowiązkowych danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 6. po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny brutto zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,

7. w celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe, oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” (lub przycisku równoznacznego),

8. wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą wskazanych w zamówieniu Towarów, zgodnie z treścią Regulaminu,

9. po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów zamówienia.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, w której Sprzedawca potwierdza przekazanie zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę złożonej przez Klienta oferty.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy.

13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Klient otrzyma na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej pełną informację, dotyczącą zamawianego Towaru oraz możliwości realizacji zamówienia.

14. Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

15. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. Jeśli w przeciągu siedmiu dni kontakt nie będzie możliwy, Sklep może odstąpić od Umowy Sprzedaży.

16. Przy wyborze przez Klienta płatności przelewem, gdy Klient nie ureguluje płatności w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

17. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych błędów systemu informatycznego i może odmówić przyjęcia zamówienia złożonego w oparciu o dane podane na skutek błędu systemu informatycznego.

19. Klient wraz z Towarem otrzymuje paragon fiskalny lub na życzenie fakturę.

§ 5 Ceny i zasady płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
 • przelewem na numer konta bankowego 35 1050 1520 1000 0091 0999 3817 (ING Bank Śląski S.A),
 • gotówką przy odbiorze Towaru.

3. Ceny Towarów nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz usuwania pozycji asortymentowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian, organizowania oraz modyfikowania odpowiednich programów lojalnościowych.

§ 6 Dostawa

 1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą być przyczyną opóźnienia w realizacji zamówienia.
 3. Dostawa Towaru może odbywać się za pomocą dostępnych na rynku przewoźników (Kurierów) lub transportem własnym Sprzedawcy.
 4. Odbiór osobisty zamówionego Towaru tylko po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca realizuje zamówienia w kolejności ich składania.
 6. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 7. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na e-mail.
 9. Po otrzymaniu przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania i jego zawartości. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub ubytków, Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku, należy sporządzić odpowiedni protokół szkodowy.
 10. Zmiany w wysyłce możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem.
 11. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony Towar wraca do Sklepu. W celu ponownej wysyłki Towaru Klient powinien skontaktować się ze Sklepem, uzgodnić na nowo sposób i termin dostawy oraz pokryć dodatkowe koszty wysyłki.

§ 7 Zwrot zakupionego Towaru

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 5. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie www.turisto.com.pl, co nie jest obowiązkowe.
 6. Oświadczenie można wysłać w formie elektronicznej na adres email: kontakt@turisto.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Mirtowa 6, 61-680 Poznań.
 7. Po otrzymaniu oświadczenia od Klienta, zostanie przesłane mu przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
 10. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 11. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 12. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
 13. Koszt zwrotu Towaru przez Klienta do Sprzedawcy pokrywa Klient.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych, wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość nie przysługuje Klientowi w sytuacjach opisanych wart. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym między innymi w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania żądał Klient, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

17. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

§ 8 Reklamacja Towaru

 1. Klientom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie turisto.com.pl oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób oraz przesłać na adres poczty elektronicznej kontakt@turisto.com.pl.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej Reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 5. Jeśli zgłoszona Reklamacja nie spełnia warunków zawartych w formularzu reklamacyjnym, Sprzedawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji, wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 3 dni i zakres tego uzupełnienia. Nieuzupełnienie Reklamacji w podanym terminie spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania.
 6. W przypadku uznania Reklamacji, Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru pod adres: ul. Mirtowa 6, 61-680 Poznań, lub inny uzgodniony z Klientem adres.
 7. Koszt zwrotu Towaru przez Klienta do Sprzedawcy pokrywa Klient.
 8. Sprzedawca nie jest producentem Towaru. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.
 9. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Towaru, wydany przez Sprzedawcę.
 10. Klient przekazując wadliwy Towar Sprzedawcy, ma obowiązek dołączenia kopii dokumentu zakupu i oryginału karty gwarancyjnej (jeśli ta została wydana). W przypadku braku podanych dokumentów, Sprzedawca we własnym zakresie rozpatruje reklamację i ma prawo jej odmowy, jeśli istnieje podejrzenie, że Towar nie został zakupiony w Sklepie.
 11. Sprzedawca na czas trwania procedury reklamacyjnej nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi Towaru zastępczego.
 12. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 13. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 14. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie:
 • po upływie okresu gwarancji,
 • w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany Towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Sprzedawca,
 • w przypadku eksploatacji Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 • w przypadku braku odpowiedniej konserwacji Towaru,
 • w przypadku, gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarcia instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

15. Jeśli w toku rozpatrywania reklamacji Sprzedawca uzna, że Towar lub jego reklamowana część nie podlega gwarancji, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną lub pisemnie na wskazany w formularzu reklamacyjnym adres i zwróci Towar Klientowi. Koszt zwrotu Towaru i innych poniesionych przez Sprzedawcę kosztów poniesie Klient.

16. Reklamowany Towar Klient powinien dostarczyć w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym Towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją. Wadliwy Towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony Towaru podczas transportu.

§ 9 Okres i koszt wypożyczenia (dot. usług wypożyczenia)

 1. Najemca deklaruje na jaki okres wypożycza Sprzęt i potwierdza to podpisem na Umowie Najmu, zawieranej przy odbiorze Sprzętu.
 2. Doba wypożyczenia rozpoczyna się o godz. 20:00 dnia poprzedzającego okres najmu i kończy o godzinie 19:00 w ostatnim dniu najmu, określonym na umowie, chyba że strony uzgodniły inaczej.
 3. Minimalny okres najmu Sprzętu wynosi 2 dni (2 doby).
 4. W przypadku przedłużenia okresu wypożyczenia określonego w umowie, Najemca ma obowiązek skontaktować się telefonicznie pod wskazany w umowie numer, maksymalnie w ostatnim dniu obowiązywania umowy, w celu sprawdzenia dostępności, ustalenia sposobu i kwoty należnej za dodatkowy okres wypożyczenia. Wynajmujący zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu. W przypadku braku zwrotu sprzętu w uzgodnionym terminie i/lub braku kontaktu z Najemcą, fakt ten zgłaszany jest do odpowiednich organów ścigania z określeniem próby przywłaszczenia Sprzętu.
 5. Za każdą dobę nieuzgodnionego wypożyczenia Sprzętu pobiera się opłatę jak za jeden dzień wypożyczenia, podwyższoną o 100% (kwota w pierwszej kolejności potrącana jest z kaucji).
 6. W przypadku rezerwacji terminu pobierana jest opłata. W przypadku rezygnacji Najemcy w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed uzgodnioną datą wypożyczenia, opłata nie jest zwracana. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie. W przypadku nieodebrania Sprzętu opłata za rezerwację nie jest zwracana.
 7. Najemca ma możliwość zmiany terminu najmu Sprzętu pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów:
 • jest powyżej 3 dni przed planowanym odbiorem Sprzętu,
 • nowy okres wypożyczenia jest taki sam lub dłuższy jak pierwotnie ustalony,
 • całkowity koszt najmu jest równy lub większy niż 100 zł,
 • w nowym proponowanym przez Najemcę terminie Sprzęt jest dostępny.

8. Kwotę za wypożyczenie i kaucję w całości pobiera się w dniu zawarcia Umowy Najmu. Płatność za najem i kaucję następuje w gotówce lub przelewem na podane niżej konto, przy czym kwota powinna być zaksięgowana na koncie najpóźniej w momencie wydania Sprzętu.

9. Opłaty rezerwacyjne i opłaty za najem należy dokonywać osobiście gotówką lub przelewem na konto: 35 1050 1520 1000 0091 0999 3817, ING Bank Śląski S.A.

10. W przypadku skrócenia okresu najmu przez Najemcę, kwota najmu za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

§ 10 Odpowiedzialność najemcy (dot. usług wypożyczenia)

 1. Po podpisaniu umowy najmu i wydaniu Sprzętu, odpowiedzialność za ryzyko zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Sprzętu przechodzi na Najemcę.
 2. W przypadku uszkodzenia Sprzętu lub jego utraty kaucja zaliczana jest na poczet zwrotu kosztów naprawy lub kupna nowego. Całkowita odpowiedzialność finansowa Najemcy jest równa cenie nabycia nowego Sprzętu w dniu jego zwrotu.
 3. Najemca jest zobowiązany do zwrotu całkowitych kosztów związanych z uszkodzeniem lub utratą wypożyczonego Sprzętu najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po zwrocie Sprzętu lub zgłoszeniu utraty Sprzętu, chyba że strony ustaliły inaczej.
 4. Jeśli Sprzęt został trwale zabrudzony lub uszkodzony, pobiera się dodatkową kwotę, która pokryje koszt naprawy Sprzętu lub wymianę podzespołów na nowe; w przypadku, gdy koszty te będą mniejsze niż wysokość kaucji, różnicę zwraca się Najemcy.
 5. Nie dopuszcza się jakichkolwiek napraw dokonywanych przez lub na zlecenie Najemcy przez osoby trzecie. Każdy przypadek należy konsultować bezpośrednio z Wynajmującym.
 6. Najemca ma obowiązek zwrotu czystego Sprzętu, w terminie określonym w umowie (lub uzgodnionym w innej formie) oraz w niepogorszonym stanie technicznym. W przypadku zwrotu brudnego Sprzętu, pobiera się dodatkową opłatę (pobieraną z kaucji).
 7. Dopuszcza się użytkowanie Sprzętu przez osoby trzecie, przy czym pełną odpowiedzialność za przedmiot Najmu ponosi Najemca.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca  2017 r. i obowiązuje dla umów zawartych od tego dnia.

§ 12 Ochrona danych osobowych

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Zgodnie z w/w aktami prawnymi Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie dla celów umożliwiających Klientowi korzystanie z funkcjonalności strony www.turisto.com.pl, jak również w celu skontaktowania się Sprzedawcy z Klientem bądź przesłania Klientowi informacji o nowych produktach w ofercie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018r.

Pobierz regulamin

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacji towaru