Regulamin wypożyczalni

Zasady i regulamin najmu

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin najmu jest integralną częścią umowy najmu
2. Wypożyczalnię sprzętu turystycznego prowadzi Anna Sobolewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Anna Sobolewska, adres: 61-608 Poznań, ul. Błażeja 4G / 32 NIP: 6661789849, REGON: 364065285, zwana w dalszej części Wynajmującą
3. Oficjalnym kanałem korespondencji jest adres poczty elektronicznej kontakt@turisto.com.pl lub telefonicznie pod numerem 605 989 688
4. Najemca – Osoba korzystająca z usług Wypożyczalni sprzętu turystycznego
5. Sprzęt – Przyczepka rowerowa, nosidło turystyczne lub inny sprzęt będący przedmiotem najmu
6. Najemca podczas podpisywania Umowy Najmu ma obowiązek przedstawić dwa ważne dokumenty tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inne), a w przypadku osoby nie posiadającej polskiego obywatelstwa paszport.

§2
Okres i koszt wypożyczenia

1. Najemca deklaruje na jaki okres wypożycza Sprzęt i potwierdza to podpisem na umowie najmu zawieranej przy odbiorze Sprzętu przez Najemcę.
2. Doba wypożyczenia rozpoczyna się o godz. 20:00 dnia poprzedzającego okres najmu i kończy o godzinie 19:00 w ostatnim dniu najmu określonym na umowie, chyba że strony uzgodniły inaczej.
3. Minimalny okres najmu Sprzętu wynosi 1 dzień (1 doba).
4. W przypadku przedłużenia okresu wypożyczenia określonego w umowie, Najemca ma obowiązek skontaktować się telefonicznie pod wskazany w umowie numer, maksymalnie w ostatnim dniu obowiązywania umowy, w celu sprawdzenia dostępności, ustalenia sposobu i kwoty należnej za dodatkowy okres wypożyczenia. Wynajmujący zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu. W przypadku braku zwrotu sprzętu w uzgodnionym terminie i/lub braku kontaktu z Najemcą fakt ten zgłaszany jest do odpowiednich organów ścigania z określeniem próby przywłaszczenia Sprzętu.
5. Za każdą dobę nieuzgodnionego wypożyczenia Sprzętu pobiera się opłatę jak za jeden dzień wypożyczenia, podwyższoną o 100% (kwota w pierwszej kolejności potrącana jest z kaucji).
6. W przypadku rezerwacji terminu pobierana jest opłata. W przypadku rezygnacji Najemcy w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed uzgodnioną datą wypożyczenia opłata nie jest zwracana. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie. W przypadku nieodebrania Sprzętu opłata za rezerwację nie jest zwracana.
7. Najemca ma możliwość zmiany terminu najmu Sprzętu pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów:
a. Jest powyżej 3 dni przed planowanym odbiorem Sprzętu
b. Okres wypożyczenia jest taki sam lub dłuższy jak pierwotnie ustalony
c. Całkowity koszt najmu jest równy lub większy niż 100zł
d. W proponowanym przez Najemcę terminie Sprzęt jest dostępny
8. Kwotę za wypożyczenie i kaucję w całości pobiera się w dniu zawarcia umowy. Płatność za najem i kaucję następuje w gotówce lub przelewem na podane niżej konto, przy czym kwota powinna być zaksięgowana na koncie najpóźniej w momencie wydania Sprzętu.
9. Opłaty rezerwacyjne i opłaty za najem należy dokonywać osobiście gotówką lub przelewem na konto:
35 1050 1520 1000 0091 0999 3817 ING Bank Śląski S.A.
10. W przypadku skrócenia okresu najmu przez Najemcę kwota najmu za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

§3
Odpowiedzialność najemcy

1. Po podpisaniu umowy najmu i wydaniu Sprzętu, odpowiedzialność za ryzyko zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Sprzętu przechodzi na Najemcę.
2. W przypadku uszkodzenia Sprzętu lub jego utraty kaucja zaliczana jest na poczet zwrotu kosztów naprawy lub kupna nowego. Całkowita odpowiedzialność finansowa Najemcy jest równa cenie nabycia nowego Sprzętu w dniu jego zwrotu.
3. Najemca jest zobowiązany do zwrotu całkowitych kosztów związanych z uszkodzeniem lub utratą wypożyczonego Sprzętu najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po zwrocie Sprzętu lub zgłoszeniu utraty Sprzętu, chyba że strony ustaliły inaczej.
4. Jeśli Sprzęt został trwale zabrudzony lub uszkodzony, pobiera się dodatkową kwotę, która pokryje koszt naprawy Sprzętu lub wymianę podzespołów na nowe; w przypadku, gdy koszty te będą mniejsze niż wysokość kaucji, różnicę zwraca się Najemcy.
5. Nie dopuszcza się jakichkolwiek napraw dokonywanych przez lub na zlecenie Najemcy przez osoby trzecie. Każdy przypadek należy konsultować bezpośrednio z Wynajmującym.
6. Najemca ma obowiązek zwrotu czystego Sprzętu, w terminie określonym w umowie (lub uzgodnionym w innej formie) oraz w niepogorszonym stanie technicznym. W przypadku zwrotu brudnego Sprzętu pobiera się dodatkową opłatę (pobieraną z kaucji).
7. Dopuszcza się użytkowanie przez osoby trzecie przy czym pełną odpowiedzialność za Przedmiot Najmu ponosi Najemca.

§4
Polityka prywatności i postanowienia końcowe

1. Wynajmujący zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Najemcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Korzystając z usług Najemcy Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji usługi .
2. Najemca ma prawo do odmowy zgody do przesyłania informacji handlowych droga elektroniczną o czym informuje wybierając odpowiednią opcję w umowie najmu Sprzętu.
3. Najemcom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich uzupełnianie, poprawianie oraz wniesienie żądania zaniechania przetwarzania i usunięcia danych osobowych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszystkie podane w umowie ceny są cenami brutto

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2017

Pobierz regulamin