Formularz reklamacji

FORMULARZ REKLAMACYJNY

…………………………………………………………

(data, miejscowość )

Sklep i wypożyczalnia TURISTO

  Anna Sobolewska

ul. Mirtowa 6

61-680 Poznań

………………………………………………………………………………………………………………………….….
(Imię i nazwisko Klienta)
………………………………………………………………………………………………………………………….….
(Adres)
                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………………………………………………………….….                                                                                        
(Kod, miejscowość)
………………………………………………………………………………………………………………………….….
(Telefon kontaktowy)
………………………………………………………………………………………………………………………….….
(e-mail)
………………………………………………………………………………………………………………………….….
(Nr paragonu lub faktury / data wystawienia)
  1. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI:

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar jest wadliwy. Wada polega na (opis wady): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wady zostały stwierdzone  ………………………………………………………………………………

  1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym i załącznikami. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.

Załączniki (niepotrzebne skreślić):

  1. Kopia dowodu zakupu
  2. Oryginał karty gwarancyjnej

……………………………………….

(data, czytelny podpis reklamującego)

Pobierz formularz reklamacyjny